Oorsake van ons vuil water

Suid-Afrika se water is vuil. Die departement van water en sanitasie erken dat 56% van die 1 150 munisipale rioolaanlegte en 44% van die 962 watersuiweringsaanlegte in swak of kritieke toestand en 11% heeltemal disfunksioneel is*.

Die redes hiervoor is die verval van watersuiweringsaanlegte as gevolg van plaaslike korrupsie, wanbestuur en onkundige personeel. Verder word riviere en damme erg besoedel as gevolg van swak behuising weens armoede en onaanvaarbare vervolging van besoedelaars.

Causes for our dirty water

South Africa’s water is dirty. The water and sanitation department admits that 56% of the 1 150 municipal wastewater treatment works and 44% of the 962 water treatment works are in a week or critical condition, with 11% being utterly dysfunctional*.

The main reason for our dirty water is the deterioration of water treatment works because of local corruption, mismanagement and incapable staff. Furthermore, the rivers and dams are polluted because of poverty leading to poor housing and inadequate prosecution of polluters.

* 2019 Water and Sanitation Master Plan

Hoe dit jou beïnvloed | How it affects you

Wat TLU SA gaan doen

Die Nasionale Waterwet bepaal dat die minister van water en sanitasie die volgende moet doen:

 • Lig die publiek in oor die kwaliteit van rivierwater;
 • Doen verslag oor die kwaliteit van water in ons krane – waarvoor munisipaliteite verantwoordelik is;
 • Reguleer alle rolspelers in die water-waardeketting.

Aangesien die regering in al drie hierdie take faal en dit ‘n direkte invloed op landbou en die voorsiening van kos het, wil TLU SA die land aanmoedig om voorbeelde van swak water te versamel sodat ons dit aan die departement van water en sanitasie kan voorlê. TLU SA wil hê dat die volgende gebeur:

 • Bepaal die status van waterbronne sodat die graad van herstel verreken kan word;
 • Stel bevoegde, ervare persone by munisipaliteite en waterowerhede aan wat begrip het vir die probleem en vinnig kan optree;
 • Tree ingevolge bestaande wetgewing op teen die wat besoedel, en rou riool en ander stortings in damme en riviere doen;
 • Hou die Water Navorsing Kommissie verantwoordelik vir die uitvoer van hulle mandaat.

Uiteindelik gaan ons ‘n ultimatum aan die regering stel om ons waterbronne teen ‘n sekere tyd te herstel. Indien die regering hierdie taak nie kan baasraak nie, sal ons daarop aandring dat privaatinstellings die werk oorneem.

What TLU SA will do

The National Water Act determines that the minister of water and sanitation must do the following:

 • Inform the public about the quality of water in rivers;
 • Report on the quality of tap water – which is the responsibility of municipalities;
 • Regulate all role players in the water value chain.

Since the government fails in all three of these tasks and directly influences agriculture and food supply, TLU SA wants to encourage South Africans to send us examples of their dirty water. We will use these images in a report to the department of water and sanitation. TLU SA demands the following:

 • Determine the status of water resources to calculate the measure of repair needed;
 • Appoint competent, experienced people at municipalities and water authorities with a grasp of the problem and who would be able to react quickly;
 • Act in terms of legislation against those who pollute and dump sewage in dam sand rivers;
 • Hold the Water Research Commission responsible for executing its mandate.

Finally, we will pose an ultimatum to the government to repair our water resources within a specific timeframe. If the government cannot succeed in this task, we will insist private institutions take over the work.

Wys ons jou vuil water! | Show us your dirty water!

WATER 2021
Maximum upload size: 6.14MB
Kontakbesonderhede: 012 804 8031 / info@tlu.co.za / www.tlu.co.za
***TLU SA sal alle toepaslike persoonlike inligting beskerm en stoor soos beskryf in die toepaslike wetgewing en sal slegs sulke persoonlike inligting gebruik vir die doel hierin vermeld. Met die invul van bogenoemde vorm stem u in en bevestig dat TLU SA u telefonies mag kontak. Ons bedank u vir u ondersteuning van hierdie kritieke veldtog. Hiermee gee ek toestemming dat my kontakbesonderhede in hierdie voorlegging aan die parlement gestuur mag word.